Sylwetka Absolwenta

Sylwetka Absolwenta

Przedszkola Publicznego Nr49

"Zaczarowany Ołówek"

Przedszkole realizując zadania związane z edukacją dzieci zmierza do przygotowania każdego wychowanka do pełnienia nowej roli - roli ucznia. Kierując się dobrem dziecka i zadowoleniem jego rodziny, wysoką jakością świadczonych usług, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, przedszkole opracowało sylwetkę absolwenta, czyli jakie umiejętności, wiadomości, cechy posiada dziecko kończące edukację na poziomie przedszkolnym.


SYLWETKA ABSOLWENTA 


Dojrzałość według sfer rozwojowychSfera zdrowotna

Dziecko powinno:

 • Wykazywać się aktywnością i sprawnością ruchową
 • Mieć dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni
 • Mieć dobrą koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • Mieć wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • Być świadomym zdrowego stylu życia
 • Mieć świadomość i odpowiedzialność za swój stan zdrowia
 • Dbać o higienę osobistą i swoje otoczenie
 • Orientować się w bezpiecznym poruszaniu po drogach i korzystaniu ze środków transportu


Sfera emocjonalna

Dziecko powinno:

 • Otwarcie informować o swoich potrzebach
 • Rozpoznawać i nazywać uczucia, wyrażać je w formie werbalnej i niewerbalnej
 • Świadomie podejmować działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie
 • Być świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji


Sfera kontaktów społecznych

Dziecko powinno:

 • Świadomie przestrzegać obowiązujące reguły i zasady współżycia w grupie , próbuje przewidzieć skutki swojego zachowania
 • Stosować formy grzecznościowe
 • Samodzielnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami
 • Współdziałać w grupie rówieśniczej
 • Chętnie i aktywnie uczestniczyć w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne i twórcze
 • Otwarcie wyrażać swoje potrzeby - rozumieć i szanować potrzeby innych. Rozumie, że nie należy chwalić się bogactwem i rozumieć sytuacje osób znajdujących się w trudniejszych warunkach.
 • Rozwiązywać sytuacje konfliktowe drogą dyskutowania i negocjacji
 • Dostrzegać i szanować wartości uznawane społecznie - prawda, dobro, piękno.
 • Kulturalnie zachowywać się na uroczystościach - koncercie, festynie, w teatrze, w kinie.
 • Wiedzieć, że wszyscy ludzie maja równe prawa


Sfera kontaktów ze światem

Dziecko powinno:

Świadomość regionalna i narodowa 

 • Znać nazwę swojego miasta, zabytki i ich historię, legendy, symbole miasta, regionu i kraju
 • Posiadać wiedzę z zakresu kultury, sztuki tradycji ludowej swojego regionu i kraju


Świadomość ekologiczna 

 • Być wrażliwym na piękno i bogactwo otaczającego świata
 • Rozpoznawać i nazywać ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne różnorodnych środowisk
 • Dostrzegać i rozumieć współzależności - równowaga biologiczna
 • Samodzielnie obserwować, badać i eksperymentować w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej - jasno precyzować swoje doświadczenia
 • Znać zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody
 • Świadomie podejmować działania na rzecz środowiska i jego ochrony
 • Czuć się cząstką przyrody


Sfera umysłowa

Sprawność językowa 

 • Posiadać w miarę bogaty zasób słownictwa
 • Przekazywać swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny
 • Poprawnie i komunikatywnie wypowiadać się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażać życzenia, pytania, własne sądy i oceny.


Myślenie 

 • Dokonywać analizy i syntezy, porównywać, klasyfikować na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym
 • Posiadać zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów twórczych


Umiejętność czytania 

 • Dokonywać operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, wyrazów i zdań
 • Odczuwać potrzebę czytania i poszukiwania źródeł wiedzy
 • Być gotowe do podjęcia nauki czytania


Dojrzałość do uczenia się matematyki 

 • Liczyć w zakresie własnych możliwości , rozróżnia błędne liczenie od poprawnego
 • Wyznaczać wyniki dodawania i odejmowania na konkretach
 • Klasyfikować przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech
 • Określać i porównywać cechy jakościowe i ilościowe, formułować wnioski
 • Dostrzegać regularności czasowe, jakościowe i ilościowe, kontynuować i tworzyć własne
 • Rozróżniać prawa i lewą stronę, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.


Przygotowanie do nauki pisania 

 • Prawidłowo posługiwać się narzędziami pisarskimi i plastycznymi
 • Kreślić w miarę płynne i ciągłe ruchy na płaszczyźnie i w przestrzeni
 • Odwzorowywać i odtwarzać kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu.
 • Być gotowe do podjęcia nauki czytania